در کدام‌یک از ابیات زیر نقش دستوری منادا وجود ندارد؟

گزینه یک

حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

گزینه دو

سعدی نتوان به هیچ کشتن الا به فراق روی احباب

گزینه سه

نیست کارم غیرمستی کار این کار است و بس
می بده ساقی مهل تا روزگارم بگذرد

گزینه چهار

گفتم به خوان عشق شدم میزبان ماه نامهربان من تو که مهمان نیامدی

گزینه 2

«سعدی» منادا نیست و نقش مفعولی دارد. سعدی را نمی‌توان به هیچ کشتن مگر به دوری از دوستان. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: حافظ ← منادا گزینۀ «3»: ساقی ← منادا گزینۀ «4»: نامهربان ← منادا

به بالای صفحه بردن