در کدام‌یک از بیت‌های زیر غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

از سوی خانه بیامد خواجه‌اش بر دکان بنشست فارغ، خواجه‌وش

گزینه دو

صدهزاران این چنین اشباح بین فرقشان هفتاد ساله راه بین

گزینه سه

هر‌دو گون آهو گیا خوردند و آب زین یکی سر‌گین شد و زان مشک ناب

گزینه چهار

در خطاب آدمی ناطق بدی در نوای طوطیان حاذق بدی

گزینه 2

اشباح ← اشباه: مانندها

به بالای صفحه بردن