در کدام‌یک از گزینه‌های زیر تشبیه دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

از برهنگی و عاجزی به دیوانگان مانند بودیم.

گزینه دو

اندیشه کردم که مروّت نباشد همه در باغ عشق الهی در تسبیح و من به غفلت خفته.

گزینه سه

مگسی کجا تواند که برافکند عقابی.

گزینه چهار

بگذار تا به چاه مذلّت فرو رود.

گزینه 3

گزینۀ 1: ما همچون دیوانگان شده بودیم. گزینۀ 2: باغِ عشق الهی ←‌اضافۀ تشبیهی گزینۀ 4: چاه مذلّت‌← مذلّت و خواری همچون چاهی است. (اضافۀ تشبیهی)

به بالای صفحه بردن