در کدام‌یک از گزینه‌های زیر تمام واژه‌ها در یک شبکۀ معنایی قرار می‌گیرند؟

گزینه یک

خود - زره - پتک - سندروس - گرز

گزینه دو

کمان - شست - زه - پیکان - عنان

گزینه سه

توسن - کُمیت - عنان - بارگی - سُم

گزینه چهار

خدنگ - آبنوس - سندروس - شست - سپهر

گزینه 3

تمام واژگان موجود در گزینۀ 3 در یک شبکۀ معنایی قرار می‌گیرند و همگی در مورد اسب و لوازم سوارکاری هستند. توسن: اسب ناآرام و وحشی / کُمیت: اسبی با مو‌های مایل به سرخ / عنان: افسار اسب / بارگی: اسب و مرکب / سُم: پاهای اسب نادرستی‌های موجود در گزینه‌های دیگر: گزینۀ ←سندروس: به معنی صمغی زرد‌رنگگزینۀ ←عنان: افسار اسبگزینۀ ←سندروس: به معنی صمغی زرد‌رنگ و سپهر: به معنی آسمانگزینۀ 1←سندروس: به معنی صمغی زرد‌رنگگزینۀ 2←عنان: افسار اسبگزینۀ 4←سندروس: به معنی صمغی زرد‌رنگ و سپهر: به معنی آسمان

به بالای صفحه بردن