در کدام ابیات، تشبیه و استعاره هر دو به کار رفته است؟ الف) شب وصال تو چون باد بی‌وصال بود غم فراق تو گویی هزار‌سال بود ب) روح ز تو خوب‌تر به خواب نبیند چشم فلک چون تو آفتاب نبیند ج) پیوند روح می‌کند این باد مشک بیز هنگام نوبت سحر است ای ندیم خیز د) جان‌ها ز دام زلف چو بر خاک می‌فشاند بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو

گزینه یک

الف – ب

گزینه دو

الف – ج

گزینه سه

ب – د

گزینه چهار

ج – د

گزینه 3

ب: چشم فلک (اضافۀ استعاری) استعاره و تشخیص / چون تو: تشبیه / د: دام زلف (اضافۀ تشبیهی) تشبیه / ای صبا (تشخیص و استعاره)

به بالای صفحه بردن