در کدام ابیات، فعل از مصدر «گرفتن» در معنای یکسان، به کار رفته است؟ الف) حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم ب) شنیدمت که نظر می‌کنی به حال ضعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت ج) گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس د) صوفی چو تو رسم رهروان می‌دانی بر مردم رند نکته بسیار مگیر

گزینه یک

الف - ب

گزینه دو

الف - د

گزینه سه

ب - ج

گزینه چهار

ج - د

گزینه 2

در بیت (الف) و (د) فعل گرفتن به معنی (ایراد گرفتن) به کار رفته است.

به بالای صفحه بردن