در کدام ابیات استعاره و مجاز، «هر دو» وجود دارد؟ الف) سر پر ز شرم و بهایی مراست ب) حسرت نبرم به خواب آن مرداب ج) ساقی چمن گل را بی‌روی تو رنگی نیست د) به خرابی خوشم امروز که فردا ز کرم اگر بی‌گناهم رهایی مراست کآرام درون دشت شب خفته است شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی همّت پیر خرابات کند تعمیرم

گزینه یک

الف ـ ب

گزینه دو

الف ـ د

گزینه سه

ب ـ ج

گزینه چهار

ج ـ د

گزینه 4

بیت «ج» شمشاد استعاره از قامت ساقی است. باغ هم مجاز از چمن گل در مصراع اول است. بیت «د» خرابی مجاز از مستی، امروز و فردا استعاره از دنیا و آخرت است.

به بالای صفحه بردن