در کدام ابیات مطابقت موصوف و صفت دیده می‌شود؟ الف) الهی فضل خود را یار ما کن ز رحمت یک نظر در کار ما کن ب) به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک پ) تویی رزاق هر پیدا و پنهان تویی خلاق هر دانا و نادان ت) زهی گویا ز تو کام و زبانم تویی هم آشکارا هم نهانم ث) فروغ رویت اندازی سوی خاک عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک

گزینه یک

الف و پ

گزینه دو

ب و ت

گزینه سه

ب و ث

گزینه چهار

الف وث

گزینه 3

ب) هفت افلاک ث) عجایب نقش‌ها

به بالای صفحه بردن