در کدام بیت، آرایۀ « ایهام» به کار نرفته است؟

گزینه یک

برو طوافِ دلي کن که کعبۀ مخفي است که آن خليل بنا کرد و اين خدا خود ساخت

گزینه دو

در راه تو حافظ چو قلم کرد ز سر پاي چون نامه چرا يک دَمَش از لطف نخواني

گزینه سه

کرده ام خاک درِميکده را بسترِ خويش مي گذارم چو سبودست به زيرِ سرِ خويش

گزینه چهار

به راستي که نه همبازي تو بودم من تو شوخ ديده مگس (- مگس بي شرم) بين که مي کند بازي

گزینه 3

ايهام ها در گزينۀ 4: «بازي»، در گزينۀ 1 «مخفي» و در گزينۀ 2 «نخواني»

به بالای صفحه بردن