در کدام بیت، آرایۀ «ایهام» وجود دارد؟

گزینه یک

ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد
ناله کن بلبل که گلبانگ دل‌افگاران خوش است

گزینه دو

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس
که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

گزینه سه

از چاشنی قند مگو هیچ و‌ز شکر
زآن رو که مرا از لب شیرین تو کام است

گزینه چهار

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو باز پرسید خدا را که به پروانۀ کیست

گزینه 2

در سایر گزینه‌ها ایهام تناسب وجود دارد: گزینه 1: آهنگ: قصد/ ساز (تناسب با ساز و گلبانگ) گزینه 2: هزار: بلبل/ عدد هزار (هر دو معنی مورد نظر است.) گزینه 3: کام: آرزو/ دهان (تناسب با لب) گزینه 4: پروانه: اجازه/ حشره (تناسب با شمع)

به بالای صفحه بردن