در کدام بیت، آرایۀ حسن تعلیل، وجود دارد؟

گزینه یک

کسي که سبزتر است از هزار بار بهار
کسي، شگفت کسي آن چنان که مي داني

گزینه دو

اگر چه تلخ باشد فرقت يار
در او شيرين بود امّيد ديدار

گزینه سه

هميشه تا برآيد ماه و خورشيد
مرا باشد به وصل يار امّيد

گزینه چهار

بشکن دل بي‌نواي ما را اي عشق اين ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

گزینه 4

در مصرع دوم، علتِ شکستنِ ساز بيان شده است و پس اين بيت داراي آرايۀ «حسن تعليل» است.

به بالای صفحه بردن