در کدام بیت، آرایۀ «حسن تعلیل» به کار رفته است؟

گزینه یک

آمد بهار عاشقان، معشوق گل رخسار کو
پُر بي دلان شد باغ ها، آخر بگو دلدار کو

گزینه دو

نيايِش در دلِ خسرو اثر کرد
دلش را چون فلک، زير و زَبر کرد

گزینه سه

خميده پشت از آن گشتند پيران جهان ديده
که اندر خاک مي جويند ايّام جواني را

گزینه چهار

در اين چمن که ز پيري خميده شد کمرم زشاخ هاي بقا بعد از اين چه بهره برم

گزینه 3

شاعر در مصراع علت خميدگي پشت پيران را جستجوي مداوم در پي جواني مي‌داند.

به بالای صفحه بردن