در کدام بیت، آرایۀ نسبت داده شده به آن نادرست است؟ (با تغییر)

گزینه یک

وقت هر کار نگهدار که نافع نبود / نوش دارو که پس از مرگ به سهراب دهی: تلمیح

گزینه دو

حسب حالم سخنی بس خوش و موجز یاد است / عرضه دارم اگرم رخصت اِطناب دهی: نغمه حروف

گزینه سه

مده از دست کنون فرصت امکان چو تو را / دست آن هست که داد دل احباب دهی: مجاز

گزینه چهار

به دل دشمن اگر خود بُوَد از آهن و روي / چون به هیبت نگري لرزش سیماب (جیوه) دهی: حسن تعلیل

گزینه 4

در گزینۀ 1 به داستان مرگ سهراب و نوشداروی کیکاووس اشاره شده است. در گزینۀ 2 واج «س» 5 بار تکرار شده است. در گزینۀ 3 «دست» مجاز از قدرت و امکان است. معناي بیت 4: وقتی با هیبت به دشمنانت می‌نگري، دل آن‌ها را مانند جیوه به لرزه در می‌آوري (کنایه از آن که آن‌ها را می‌ترسانی). همان طورکه می‌بینید در این بیت فقط تشبیه و کنایه پدید آمده است و شاعر براي هیچ موضوعی، علّتی بی‌ربط یا غیرواقعی ذکر نکرده است، بنابراین حسن تعلیل در آن پدید نیامده است.

به بالای صفحه بردن