در کدام بیت، تصویری متضاد با تصویر این مصراع دیده می‌شود؟ «عنان را گران کرد و او را بخواند»

گزینه یک

چون عنان صبر بردی از کفم
یک زمان درکش عنان بارگی

گزینه دو

خدمت کند عنان و رکاب تو را فلک
چون دست در عنان زنی و پای در رکاب

گزینه سه

بگفت و به گرز گران دست برد
عنان بارۀ تیزتگ را سپرد

گزینه چهار

فتح را نیست بریده ز رکاب تو رکاب بخت را نیست گسسته ز عنان تو عنان

گزینه 3

«سپردن عنان» به اسب، یعنی به اسب اجازه دادن که با نهایت سرعتش بتازد که نقطۀ مقابل گران کردن و کشیدنِ افسار اسب است. گزینۀ 4: می‌گوید فتح و بخت همیشه همراه و هم‌عنانِ تو هستند.

به بالای صفحه بردن