در کدام بیت، تمثیل به کار رفته است؟

گزینه یک

رها شد ز بند زره موی اوی درفشان چو خورشید شد روی اوی

گزینه دو

کنون لشکر و دژ به فرمان توست نباید بر این آشتی، جنگ جست

گزینه سه

که هم رزم جستی هم افسون و رنگ نیامد ز کار تو بر دوده ننگ

گزینه چهار

نباشی بس ایمن ز بازوی خویش خورد گاو نادان ز پهلوی خویش

گزینه 4

در این بیت، مصراع دوم مثلی برای مصراع اوّل است.

به بالای صفحه بردن