در کدام بیت، جابه‌جایی ضمیر متّصل صورت گرفته است؟

گزینه یک

طفل اشکم خاک بازی‌ها کند در چشم تر دیده از خاک درت روزی که گردد کامیاب

گزینه دو

هنوزت اجل دست خواهش نبست برآور به درگاه دادار دست

گزینه سه

تا لبت گفته به من سرّ سخندانی را کرده سلطان سخن‌سنج قبول سخنم

گزینه چهار

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید

گزینه 2

«ت» در واژۀ هنوزت مضاف‌الیه خواهش است ← هنوز اجل دست خواهش + ت نبست

به بالای صفحه بردن