در کدام بیت، حذف فعل به قرینه لفظی صورت گرفته است؟

گزینه یک

کجا دست گیرد دعای ویَت دعای ستمدیدگان در پیت؟

گزینه دو

یکی را که سعی قدم پیش‌تر به درگاه حق منزلت بیش‌تر

گزینه سه

بفرمود گنجینه‌ی گوهرش فشاندند در پای و زر بر سرش

گزینه چهار

دعای منت کی بود سودمند اسیران محتاج در چاه و بند؟

گزینه 3

فشاندند در پای وز بر سرش ( _فشاندند_ )

به بالای صفحه بردن