در کدام بیت، حذف فعل به «قرینه معنوی» صورت گرفته است؟

گزینه یک

حکایت از لب شیرین دهان سیم اندام تفاوتی نکند گر دعاست یا دشنام

گزینه دو

کسان را درم داد و تشریف و اسب طبیعی است اخلاق نیکو نه کسب

گزینه سه

به چشم‌های تو دانم که تا ز چشم برفتی به چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم

گزینه چهار

به جای خاک، قدم بر دو چشم سعدی نه که هر که چون تو گرامی بود به ناز آید

گزینه 3

به چشمهای تو (سوگند میخورم): فعل به قرینه‌ی معنوی حذف شده است.

به بالای صفحه بردن