در کدام بیت، حذف فعل به قرینۀ معنوی و جملۀ اسنادی مشهود است؟

گزینه یک

پیاله از تو نگیرم بیار می ساقی
که در سرای مغان جای خرده‌گیری نیست

گزینه دو

به راه عشق که از هر غمی گریزی نیست
هزار شکر که ما را غم فقیری نیست

گزینه سه

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
که مونس دم صبحم دعای دولت توست

گزینه چهار

یوسف حسن تو را ای جان هزاران مشتری است چون الهی عاشق مفلس در این بازار نیست

گزینه 3

گزینۀ 1: در «ساقی»، فعل «با تو هستم» به قرینه معنوی حذف شده است، فعل «نیست» غیراسنادی است: جای خرده‌گیری وجود ندارد./ گزینۀ 2: در «به راه عشق»، فعل «قسم می‌خورم» به قرینه معنوی حذف شده است، فعل «نیست» غیراسنادی است./ گزینۀ 3: فعلِ «قسم می‌خورم» در مصراع اول به قرینۀ‌ معنوی حذف شده است و مصراع دوم، جملۀ اسنادی است./ گزینۀ 4: منادای «ای جان» فعل محذوف دارد، فعل «نیست» غیراسنادی است.

به بالای صفحه بردن