در کدام بیت، دو تشبیه و بیشترین استعاره به کار رفته است؟

گزینه یک

شیر در بادیۀ عشقِ تو روباه شود آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست

گزینه دو

یارب آن شاه‌وش ماه‌رخ زهره‌جبین درّ یکتای که و گوهر یکدانۀ کیست؟

گزینه سه

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

گزینه چهار

خون شد دلم به یاد تو، هر گه که در چمن بند قبای غنچۀ گل می‌گشاد باد

گزینه 3

گزینۀ 1: تشبیه: 1. شیر مثل روباه می‌شود. 2. بادیۀ عشق؛ استعاره: راه (عشق)/ گزینۀ 2: تشبیه: 1. آن شاه‌وش 2. آن ماه‌رخ 3. آن زهره‌جبین 4. آن درّ یکتا ۵5. آن گوهر یکدانه؛ استعاره ندارد./ گزینۀ 3: تشبیه: 1. طبع مثل بلبل 2. طوطی طبع؛؛ استعاره‌ها: 1. شکر (لب) 2. بادام (چشم)./ گزینۀ 4: تشبیه ندارد. استعاره: 1. بند قبای غنچه 2. باد بند را می‌گشاد.

به بالای صفحه بردن