در کدام بیت، غلط املایی دیده می‌شود؟

گزینه یک

چنان ننگش آمد ز کار هجیر که شد لاله رنگش به کردار قیر

گزینه دو

چو سهراب شیر اوژن او را بدید بخندید و لب را به دندان گزید

گزینه سه

بیامد دمان پیش گردآفرید چو دوخت کمند افکن او را بدید

گزینه چهار

سر نیزه را سوی سهراب کرد عنان و سنان را پر از تاب کرد

گزینه 3

دوخت ← دخت

به بالای صفحه بردن