در کدام بیت، «غلط املایی» وجود دارد؟

گزینه یک

قیاس کردم و آن چشم جاودانۀ مست
هزار ساحر چون سامریش در گله بود

گزینه دو

دولت از مرغ همایون طلب و سایۀ او
زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

گزینه سه

محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد
قصه ماست که در هر سر بازار بماند

گزینه چهار

سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید؟

گزینه 4

«سفیر» به معنایِ «فرستاده» است. در گزینۀ 4، «صفیر» به‌معنای «بانگ و آواز» مورد‌نظر بوده‌است.

به بالای صفحه بردن