در کدام بیت، غلط املایی یافت می‌شود؟

گزینه یک

همیشه دست توقّع گرفته دامن فضلش چو وامدار که دریابد آستین زمین را

گزینه دو

ای به هوا و مراد این تن غدّار مانده به چنگال باز آز گرفتار

گزینه سه

دهر سپید دست سیه کاسه‌ای است صعب منگر به خوش زبانی این ترش میزبان

گزینه چهار

تو قدر فضل شناسی که اهل فضلی و دانش شبه فروش چه داند بهای دُرّ ثمین را

گزینه 1

شکل صحیح: زمین ← ضمین: ضامن

به بالای صفحه بردن