در کدام بیت، همۀ آرایه‌های «تشخیص، ایهام، استعاره و کنایه» وجود دارد؟

گزینه یک

زنده کنند و باز پر و بال نو دهند
هر چند بَر کنيد شما پر و بال گل

گزینه دو

گل را مدد رسيد ز گلزار روي دوست
تا چشم ما نبيند ديگر زوال گل

گزینه سه

امروز روز شادي و امسال، سال گل
نيکوست حال ما که نکو باد حالِ گل

گزینه چهار

جامه‌دران رسيد گل از بهر داد ما زان مي دريم جامه به بوي وصالِ گل

گزینه 4

تشخيص و استعاره ← گل(به دليل جامه دريدن و آمدن). ايهام به خاطر واژه ي «بو» که هر دو معنا را پذيرفته است: 1- شميم، بوي 2- آرزو «جامه دران بودن گل» کنایه از شکفتگی و باز شدن گلبرگ‌های گل است.

به بالای صفحه بردن