در کدام بیت‌ها هر دو آرایۀ استعاره و جناس، وجود دارد؟ الف) اهل دل گر جان بر آن سرو روان افشانده‌اند از نسیم گلشن وصلش روان پرورده‌اند ب) آن خط عنبرشکن بر برگ گل دانی چراست؟ نافۀ مشک است کاندر جیب نسرین کرده‌اند ج) خلق را از لعل میگون تو مستی داده‌اند عقل را از چشم فتّان تو مفتون کرده‌اند د) سنبلش غارت ایمان نکند چون نکند لب لعلش مدد جان نکند چون نکند هـ) آن سهی سرو روان از سر پا ننشیند تا منِ دلشده را بی‌سر و بی‌پا نکند

گزینه یک

الف - ب - هـ

گزینه دو

الف - ب - ج

گزینه سه

ب - د - ج

گزینه چهار

ج - هـ - د

گزینه 1

در ابیات الف - ب و هـ، آرایه‌های استعاره و جناس وجود دارد. بیت الف: جناس: بر و گر (ناهمسان اختلافی) - روان اوّل به معنی در حال حرکت و رونده و روان دوم به معنای روح است. (همسان) / سرو روان استعاره مصرّحه از یار بلندقامت است. بیت ب: بر و برگ جناس ناهمسان افزایشی دارند. / برگ گل: استعاره از صورت، جیب نسترن: استعارۀ مکنیّه و تشخیص است. بیت هـ: جناس: سر و سرو (ناهمسان افزایشی) - پا و تا (ناهمسان اختلافی) / سهی سرو روان استعارۀ مصرّحه از قامت یار است.

به بالای صفحه بردن