در کدام بیت آرایه‌های «تشبیه، جناس، کنایه و مراعات‌نظیر» به ‌کار رفته است؟

گزینه یک

از رهگذر خاک سر کوي شما بود
هر نافه که در دست نسيم سحر افتاد

گزینه دو

بس تجربه کرديم در اين دير مکافات
با دُردکشان هر که درافتاد برافتاد

گزینه سه

دردا که از آن آهوي مشکين سيه‌چشم
چون نافه بسي خون دلم در جگر افتاد

گزینه چهار

پيرانه سرم عشق جواني به سر افتاد وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد

گزینه 3

تشبيه:خون به نافه / جناس: خون و چون / کنايه: «خون در دل افتادن»: کنایه از ناراحت و دلگیر بودن / مراعات‌نظير: نافه و خون و مشکين؛ خون و دل و جگر

به بالای صفحه بردن