در کدام بیت آرایه‌های «تلمیح، تشبیه، جناس و مراعات‌نظیر» دیده می‌شود؟

گزینه یک

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت

گزینه دو

جام آب خضر اندر ظلماتم دادی
قدر دانستی و حلوای براتم دادی

گزینه سه

پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت
من چرا ملک جهان را به جُوی نفروشم

گزینه چهار

ز بیم چشم بد بر تو بخوانم سورت یوسف چه تو با صورت یوسف، مرا رخساره بنمایی

گزینه 4

جناس: سورت (سوره) و صورت (چهره) / تشبیه: صورت یوسف (چهرۀ مانند یوسف)/ تلمیح: به داستان حضرت یوسف (ع) اشاره می‌کند. / مراعات‌نظیر: «چشم، صورت/ رخساره».

به بالای صفحه بردن