در کدام بیت آرایه‌های جناس، ایهام تناسب و استعاره یافت می‌شود؟

گزینه یک

خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک
گر ماه مهرپرور من در قبارود

گزینه دو

چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود
ور آشتی طلبم با سر عتاب رو

گزینه سه

ذره‌ای مهر ندیدم ز تو ای ماه ولی
این گنه جرم نجوم و ستم افلاک است

گزینه چهار

ز شور عشق دل خویش سبک سازیم نمک جدا به چه تدبیر از این کبابکنیم

گزینه 2

تاب و عتاب: جناس ناهمسان (ناقص) سرعتاب: اضافۀ استعاری در بیت دوم، به تاب رفتن = خشمگین شدن؛ در معنای «پیچ و تاب» با زلف، تناسب دارد. بنابراین «تاب» ایهام تناسب داردو

به بالای صفحه بردن