در کدام بیت آرایه‌های «کنایه، تناسب، تشبیه و تشخیص» به‌کار رفته است؟

گزینه یک

صورت حال مرا سرو چمن می‌داند که کشیدن نتوان پای به گِل رفته فُروی

گزینه دو

ژاله بر لاله فرو می‌چکد از دامن ابر خیز و با لاله رخی ساحت گلزار ببوی

گزینه سه

تا نیفکنده سرت کوزه‌گر دهر به خاک رخت در پای خم‌انداز و می‌افکن به سبوی

گزینه چهار

یا به تیغ کج او گردن تسلیم بنه یا ز خاک در او پای بکش دست بشوی

گزینه 3

کنایه: سر به خاک افکندن کنایه از کشتن و نابودی/ رخت انداختن کنایه از اقامت کردن و سُکنی گزیدن تناسب: سر و پا تشبیه: دهر به کوزه‌گر تشبیه شده است. تشخیص: اینکه دهر و روزگار کوزه‌گری کند.

به بالای صفحه بردن