در کدام بیت آرایۀ ادبی «حسن تعلیل» دیده می‌شود؟

گزینه یک

بید مجنون در تمام عمر سر بالا نکرد حاصل بی‌حاصلی نبود به‌جز شرمندگی

گزینه دو

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

گزینه سه

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

گزینه چهار

مثل عکس رخِ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین من و تو فاصله‌هاست

گزینه 1

در این بیت شاعر برای پایین‌ بودن شاخه‌های درخت بید یک دلیل ادبی آورده و علت را در شرمندگی این درخت به علت نداشتن میوه می‌داند. در بیت‌های دیگر دلیل ادبی برای اتفاقات علمی و طبیعی دیده نمی‌شود.

به بالای صفحه بردن