در کدام بیت آرایۀ اغراق به کار نرفته است؟

گزینه یک

برفتند و روی هوا تیره گشت
ز سهراب گردون همی خیره گشت

گزینه دو

بدین خستگی نزد شاهت برم ز کردارها بی‌گناهت برم

گزینه سه

به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نور قل هو الله احد چشم بد از روی تو دور

گزینه چهار

بوی دل کباب من آفاق را گرفت این آتش درون بکند هم سرایتی

گزینه 2

گزینۀ «1»: تیره‌شدن آسمان گزینۀ «3»: نور چهرۀ معشوق به آسمان می‌رود. گزینۀ «4»: جهانگیر شدن بوی دل سوخته

به بالای صفحه بردن