در کدام بیت آرایۀ «ایهام» دیده می‌شود؟

گزینه یک

سر نهم بر قدم دوست به خلوتگه عشق
لب نهم بر لب شیرین تو فرهاد شوم

گزینه دو

مرغ دل باز هوادار کمان‌ ابرویی است
ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

گزینه سه

چو ضحاک آورد ناگه به چنگ
یکایک ندادش زمانی درنگ

گزینه چهار

چو باید مرد و آرزوها همه هشت چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت

گزینه 2

نگران در این بیت دارای ایهام است: 1 - نگرنده 2 - مضطرب بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1» دارای ایهام تناسب در شیرین است. شیرین به معنای طعم شیرین معنای مورد نظر شاعر است و به معنای معشوقۀ فرهاد با فرهاد و عشق تناسب دارد. گزینۀ «3»: چنگ در این بیت ایهام ندارد و در معنای اصلی قسمتی از دست است و اصلاً معنای موسیقایی آن مورد نظر شاعر نیست. گزینه 4 هیچ ایهامی ندارد.

به بالای صفحه بردن