در کدام بیت آرایۀ تشخیص پدید نیامده‌است؟

گزینه یک

غم در دل تنگ من از آن است که نیست
همدم و دوست که با او غم دل بتوان گفت

گزینه دو

به یاد رفتگان و دوستداران
موافق گرد با ابر بهاران

گزینه سه

سود همه جهانی و از تو به هیچ وقت
هرگز نکرد کس به جز از گنج تو زیان

گزینه چهار

جز جود بر تو هیچ کسی پادشاه نیست گنج تو را تهی کند این پادشاه تو

گزینه 1

در گزینۀ دوم: ابر بهاری، همراه شاعر دارد می‌گرید، متوجه نشدید؟ در گزینۀ سوم: گنج پادشاه، تنها انسانی است که پادشاه به او ضرر می‌رساند! ⇐⇐ کنایه از اینکه پادشاه خیلی بخشنده است ⇐⇐ تشخیص و کنایه‌ای زیبا باهم در آمیخته است. در گزینۀ چهارم نیز تشخیص زیبایی همانند گزینۀ سوم دیده‌می‌شود.

به بالای صفحه بردن