در کدام بیت آرایۀ جناس به کار رفته است؟

گزینه یک

نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش بتازد به نیرنگ تو، توسن من

گزینه دو

کنون رود خلق است دریای جوشان همه خوشۀ خشم شد خرمن من

گزینه سه

تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی
جدا سازی ای خصم سر از تن من

گزینه چهار

من ایرانیم، آرمانم شهادت تجلّی هستی است جان کندن من

گزینه 3

سوز - دوز / تن - من

به بالای صفحه بردن