در کدام بیت آرایۀ «جناس همسان» به کار رفته است؟

گزینه یک

بار غمت می‌کشم وز همه عالم خوشم گر نکند التفات یا نکند احترام

گزینه دو

روزگاری است که سودا زدۀ روی توام خوابگه نیست مگر خاک‌سر کوی توام

گزینه سه

سعدی از پردۀ عشّاق چه خوش می‌گوید تُرک من پرده برانداز که هندوی توام

گزینه چهار

مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام

گزینه 3

پرده در مصراع اول از اصطلاحات موسیقی و گوشه‌های دستگاه‌های موسیقی و در مصراع دوم پرده به معنای حجاب و مانع ذکر شده است.

به بالای صفحه بردن