در کدام بیت آرایۀ « حسن تعلیل» وجود ندارد؟

گزینه یک

تا چشم تو ريخت خون عشّاق
زلف تو گرفت رنگ ماتم

گزینه دو

مرا چو آبله بگذار تا شوم پامال
نمي رسد چو به کَس فيضي از رسيدن من

گزینه سه

مرا چو صبح به دست دعا نگهداريد
که روشن است جهان از نفس کشيدن من

گزینه چهار

در وداع شب همانا خون گريست روي خون آلود زان بنمود صبح

گزینه 2

در سایر گزینه‌ها، علت روی خون آلود صبح، رنگ ماتم گرفتنِ زلف و روشن بودن جهان بیان شده است.

به بالای صفحه بردن