در کدام بیت آرایۀ مراعات‌نظیر به کار نرفته است؟

گزینه یک

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

گزینه دو

گو نام ما زِیاد به عمدا چه می‌بری خود آید آنکه یاد نیاری زِ نام ما

گزینه سه

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

گزینه چهار

به آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی

گزینه 2

گزینۀ 1) ساقی – باده – جام ← مراعات نظیر گزینۀ 3) ارغوان – سمن – نرگس - شقایق ← مراعات‌نظیر گزینۀ 4) آتش – دود ← مراعات‌نظیر

به بالای صفحه بردن