در کدام بیت از ابیات زیر نادرستی املایی دیده می‌شود؟

گزینه یک

سلسلۀ موی دوست حلقۀ دام بلاست

هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

گزینه دو

بس کسان صفعش زدند اندر مزاح
بس کسان گفتند ای صاحب فلاح

گزینه سه

هست بر سمع و بصر مهر خدا در حجب بس صورت است و بس صدا

گزینه چهار

شد آن زمان كه ز ناايمنی شقايق سرخ چو چشم شير محيب آمدی به چشم غزال

گزینه 4

محیب: این کلمه به‌صورت «مهیب» باید نوشته شود و به معنای ترسناک است.

به بالای صفحه بردن