در کدام بیت استعاره دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی
می‌خواند دوش درس مقامات معنوی

گزینه دو

یعنی بیا که آتش موسی نمود گل
تا از درخت نکتۀ توحید بشنوی

گزینه سه

مرغان باغ قافیه سنجند و بذله‌گوی تا خواجه می خورد به غزل‌های پهلوی

گزینه چهار

جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی

گزینه 4

در این گزینه استعاره مشاهده نمی‌شود، اما در بیت‌های دیگر استعاره از نوع تشخیص در درس مقامات خواندن «بلبل»، نکتۀ توحید شنیدن از «درخت» و قافیه سنج و بذله‌گو بودن «مرغان باغ» وجود دارد.

به بالای صفحه بردن