در کدام بیت «اسم + مضاف‌الیه + مضاف‌الیه + مضاف الیه» به کار رفته است؟

گزینه یک

سلسلۀ موی دوست حلقة دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

گزینه دو

چیست غذای عشق تو این جگر کباب من چیست دل خراب من کارگه وفای تو

گزینه سه

دیوانۀ قلمروی صحرای وحشتیم ما را سواد شهر بود مایۀ عذاب

گزینه چهار

نفس یک پا درون خانه یک پا در برون دارد کسی محکم عنان بادپای عمر چون دارد؟

گزینه 3

ترکیب «دیوانۀ قلمرو صحرای وحشت» اسم + مضاف‌الیه + مضاف‌الیه + مضاف‌الیه است. گزینۀ 1: در ترکیب «سلسلۀ موی دوست» و «حلقۀ دام بلا» یک مضاف‌الیه برای رسیدن به جواب کم داریم. گزینۀ 2: «جگر کباب من» صفت دارد پس پاسخ نیست. گزینۀ 4: «عنان بادپای عمر» یک مضاف‌الیه کم دارد.

به بالای صفحه بردن