در کدام بیت «اظهار تأسّف عمیق» مطرح شده است؟

گزینه یک

ریش برمی‌کند و می‌گفت ای دریغ کافتاب نعمتم شد زیر میغ

گزینه دو

دید پر روغن دکان و جامه چرب بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب

گزینه سه

با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق همچون بنفشه سر به گریبان کشیده‌ام

گزینه چهار

میان گریه می‌خندم که چون شمع اندرین مجلس زبان آتشینم هست لیکن در نمی‌گیرد

گزینه 1

در گزینه‌های 3 و 4 هم اظهار تأسف مطرح شده است، اما در گزینۀ 1 عمیق‌تر است. عبارت ریش کندن در این بیت نشان از تاثّر عمیق مرد بقال دارد.

به بالای صفحه بردن