در کدام بیت ایهام تناسب دیده‌نمی‌شود؟

گزینه یک

رنگ دستت نه ز حنّاست که خون دل ماست
خوردن خون دل خلق به دستان تا چند؟

گزینه دو

ببین که تخت سلیمان چگونه شد بر باد
اگر چه بود به فرمان او طیور و وحوش

گزینه سه

مرا شکر منه و گل مریز در مجلس
میان خسرو و شیرین شکر کجا گنجد؟

گزینه چهار

به من نموده نشان دل مرا به دهان به من نموده خیال تن مرا به میان

گزینه 4

«دستان» در گزینۀ نخست، «بر باد شدن» در گزینۀ دوم و «شکر» در مصراع دوم گزینۀ سوم (بررسی بیشترش با خودتان.) راستی در بیت چهارم دو مورد اغراق آشنا داریم، آن دو را هم بیابید.

به بالای صفحه بردن