در کدام بیت «ایهام» و بیشترین «تشبیه» یافت می‌شود؟

گزینه یک

یار چون در جام می‌بیند رخ گلفام را
عکس رویش چشمۀ خورشید سازد جام را

گزینه دو

در تنگنای ظلمت هستی چه مانده‌ام تا کی چو کرم پیله همی گرد خود تَنَم؟

گزینه سه

شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن
مگر آن‌که شمع رویت به رهم چراغ دارد

گزینه چهار

ستاره نامی و مه عارضی و غالیه موی مه و ستاره گرفت از تو نور و غالیه بوی

گزینه 4

ستاره نامی← ← نامت مانند ستاره مشهور است. تشبیه / بیت دارای 5 تشبیه عارضت مانند ماه است← ← تشبیه مویت مانند غالیه است ← ← تشبیه ستاره نامی ← ← نامی ایهام دارد. 1.اسم 2. شهره و مشهور بودن تو از مه و ستاره برتر هستی (تشبیه تفضیل) زیرا ماه و ستاره نورشان را از تو می‌گیرند. تو از غالیه خوش‌بوتری (تشبیه تفضیل) زیرا «غالیه» بوی خوشش را از تو می‌گیرد.

به بالای صفحه بردن