در کدام بیت به‌ترتیب «تخلص محمدحسین بهجت، علی اسفندیاری، نام اثری از جمال میرصادقی و نام نویسندۀ کتاب اسرار‌التوحید» آمده است؟ الف) بدین سپاس که مجلس منور است به دوست گرت چو شمع جفایی رسد بسوز و بساز ب) به مستوران مگو اسرار مستی حدیث جان مگو با نقش دیوار ج) غم غریبی و غربت چو برنمی‌تابم به شهر خود روم و شهریار خود باشم د) نیما غم دل گو که غریبانه بگرییم سر پیش هم آریم و دو دیوانه بگرییم

گزینه یک

د - ج - الف - ب

گزینه دو

د - ج - ب - الف

گزینه سه

ج - د - الف - ب

گزینه چهار

ج - د - ب - الف

گزینه 4

تخلص محمدحسین بهجت تبریزی «شهریار» و تخلص علی اسفندیاری «نیما» است، یکی از آثار جمال میرصادقی «دیوار» است و کتاب «اسرارالتوحید» را محمدبن منور نوشته است.

به بالای صفحه بردن