در کدام بیت به اثری از ناصرخسرو و سرایندۀ شعر مهر و وفا اشاره شده است؟‌ الف) گرش ز آرزو باز دارد سپهر ب) ‌آخرین برگ سفرنامۀ باران این است ج) ‌باش خدایا به کمال کرم د) جامی و بتی و بربطی بر لب کشت هـ) بگو به خازن جنت که خاک این مجلس همان آفرینش نخواند به مهر که زمین چرکین است حافظ او ز آفت هر کج قلم این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن

گزینه یک

هـ - د

گزینه دو

ب - ج

گزینه سه

ب - د

گزینه چهار

الف - ج

گزینه 2

«سفرنامه» نام یکی از آثار ناصرخسرو است که در بیت گزینۀ «ب» به آن اشاره شده و شاعر غزل «مهر و وفا» حافظ شیرازی است.

به بالای صفحه بردن