در کدام بیت به مفهوم «تواضع» اشاره شده است؟

گزینه یک

نیک باشی و بدت گوید خلق به که بد باشی و نیکت بینند

گزینه دو

ابر ز من حامل سرمایه شد باغ ز من صاحب پیرایه شد

گزینه سه

بلندی از آن یافت کاو پست شد در نیستی کوفت تا هست شد

گزینه چهار

گل به همه رنگ و برازندگی می‌کند از پرتو من زندگی

گزینه 3

در گزینه‌های دیگر مفهومی عکس «تواضع» بیان شده است.

به بالای صفحه بردن