در کدام بیت تشبیه وجود ندارد؟

گزینه یک

چو آگاه شد دختر گُژدَهَم كه سالار آن انجمن، گشت كم

گزینه دو

زني بود بَر سانِ گُردی‌سوار همیشه به جنگ اندرون، نامدار

گزینه سه

فرود آمد از دژ به كردار شیر كمر بر میان، بادپايی به زير

گزینه چهار

برآشفت سهراب و شد چون پلنگ چو بدخواه او چاره‌گر بُد به جنگ

گزینه 1

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «»«2»: زن ← مانند گُرد گزینۀ «»«3»: [گرد‌آفرید] ← مانند شیر گزینۀ «»«4»: سهراب ← مانند پلنگ

به بالای صفحه بردن