در کدام بیت «تشبیه و استعاره» هر دو وجود دارد؟

گزینه یک

پشت هر شادی غمی بنهفته بنگر که آسمان
ابر گریان دارد و خورشید خندان نیز هم

گزینه دو

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش
کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است

گزینه سه

به تولای تو در آتش محنت چو خلیل
گوییا در چمن لاله و ریحان بودم

گزینه چهار

شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه به شکر خنده بگشاید دهان را

گزینه 4

در این گزینه خندیدن شکر بر خویشتن، جان‌بخشی و استعاره دارد. ماه استعاره از معشوق است. هم‌چنین در بیت، خنده به شکر تشبیه شده است.

به بالای صفحه بردن