در کدام بیت تشبیه کمتری دیده می‌شود؟

گزینه یک

عنبرین چوگان زلفش را گر استقصا کنی
زیر هر مویی دلی بینی که سرگردان چو گوست (استقصا یعنی تلاش)

گزینه دو

دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت
تا چو خورشید نبینند به هر بام و برت

گزینه سه

گفتم اندر خواب بینم چهرۀ چون آفتابش
حسرت این خواب در دل ماند چون خوابی ندارم

گزینه چهار

ز جام عشق چشیدم شراب صدق و وفا به خمّ میکده با جان و دل وفا دارم

گزینه 3

در این بیت فقط یک تشبیه دیده می‌شود: چهره به ماه. نکته: «چون» در مصراع دوم ادات تشبیه نیست. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «»«1»: دو تشبیه دارد: زلف به چوگان و دل به گوی گزینۀ «»«2»: دو تشبیه دارد: رخ به قمر، معشوق به خورشید گزینۀ «»«4»: سه تشبیه دارد: عشق به جام، صدق به شراب، وفا به شراب

به بالای صفحه بردن