در کدام بیت تعداد جمله بیشتر است؟

گزینه یک

به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک

گزینه دو

فروغ رویت اندازی سوی خاک عجایب نقش‌ها سازی سوی خاک

گزینه سه

نمی‌دانم نمی‌دانم الهی تو دانی و تو دانی، آنچه خواهی

گزینه چهار

هر آن وصفی که گویم بیش از آنی یقین دانم که بی‌شک جانِ جانی

گزینه 3

به تعداد فعل‌ها و مناداها و شبه جمله‌ها، جمله داریم. در گزینۀ 3 پنج فعل و یک منادا آمده است و تعداد جمله‌های بیت ۶6 مورد می‌باشد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ 1: 2 جمله / گزینۀ 2: 2 جمله / گزینۀ 4: 4 جمله

به بالای صفحه بردن